دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید

دبیرستان دوره اول و دوم طلوع سبز

         مراحل ثبت نام

        الف) شرایط پذیرش

         1-پیش ثبت نام اینترنتی از طریق ورود به سامانه ثبت نام
       2- دعوت به مصاحبه، سنجش ریاضی و استعداد تحصیلی
       3- جلسه آشنایی با فعالیت های مدرسه - اعلام نتیجه آزمون ورودی
       4- ثبت نام قطعی
 
 
      ب) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام قطعی
 
      1- شش قطعه عکس 4*3 (پشت نویسی شده)
      2- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز 
      3-اصل و کپی شناسنامه  پدر و مادر
      4- اصل و کپی کارت ملی پدر و مادر
      5- کپی کارنامه نوبت اول
      6- تکمیل فرم های (ثبت نام سرویس - تعهد مالی - غذا - تعهد انضباطی - فرم لباس)