نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
شماره شناسنامه*  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
آدرس*  
معدل نوبت اول *  
نام مدرسه در سال 97-96*  
  ضمائم
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
سال تحصیلی
مقطع
پایه
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
آدرس
معدل نوبت اول
نام مدرسه در سال 97-96


ضمایم